Устав

УСТАВ
на Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров”, основано
1866г.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1  С този Устав се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1866 ”, устройство и управление,  дейност, имущество, финансиране, издръжка и прекратяване.

Чл.2 /1/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 ” е традиционно българско самоуправляващо се културно-просветно сдружение в гр.Благоевград, което изпълнява и държавни културно - просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание, които зачитат и спазват устава на читалището.
/2/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 ” е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Регистъра за сдружения с нестопанска цел към Благоевградски Окръжен Съд по ф.д., със седалище и адрес на управление в гр.Благоевград 2700,пл.Македония №1

/3/ Наименованието на Читалището е: Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” - гр.Благоевград, което наименование при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин: Narodno chitalishte „N.Y.Vaptsarov-1866” - Blagoevgrad.
/4/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и стопански организации, фирми, и др. извършващи или подпомагащи културно-просветна и социална дейност.
/5/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 ” поддържа отношение на сътрудничество, координация и партньорство с държавни и общински органи и организации, на които законите възлагат определени задължения. Читалището съобразява своята дейност със стратегията в областта на културата и с годишната програма на Общината за развитие на читалищната дейност, като участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви.ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ


Чл.3 /1/ Целите на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в  населеното място където осъществяват дейността си.
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции;

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката,изкуството и културата;
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
6. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;
7. Осигуряване на достъп до информация, създаване и поддържане на електронни информационни мрежи за осигуряване на информация;
8. Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.
/2/ За постигане на целите, НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” развива следните основни дейности:
1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развива и подпомага  любителското художествено творчество;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
4. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
5. Създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги;

/3/ Народно читалище”Н.Й.Вапцаров-1866”може да развива допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на основната му дейност,в съответствие с действащото законодателство,като използва приходите от нея за постигане на определените му в устава цели.Читалището не разпределя печалба.
/4/ Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:
1.за  хазартни игри и нощни заведения;
2.за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

 Чл.4  НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” може да се сдружава  за постигане на своите цели,за провеждане на съвместни дейности и инициати при условията и по реда на ЗНЧ.

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО


 Чл.5/1/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” е учредено на общо събрание и може да се прекратява по решение на неговите членове също на общо събрание.

/2/ Читалището може да открива клонове в кварталите и жилищните райони в града и селата в общината в които няма други читалища.

 

Чл.6/1/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 . ” придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за организациите с нестопанска цел  в Благоевградски окръжен съд,в чийто район е седалището на читалището.

/2/Вписването на читалището в регистъра на окръжния съд се извършва по писмена молба от настоятелството,към която се прилагат:

1.Протокол от общото събрание;

2.Устав на читалището ;

3.Нотариално заверен образец от подпис на лицето представляващо читалището и валидния печат на читалището.

/3/Всяка промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в регистъра на Окръжен съд-Благоевград трябва да бъде заявена в 14-дневен  срок от възникването й.

 /4/Към наименованието на читалището  се добавя годината на неговото първоначално създаване-1866г.и наименованието  се изписва по следния начин-Народно читалище”Н. Й. Вапцаров-1866.”

/5/Читалищното настоятелство в 7-дневен срок след вписването на читалището в съдебния регистър подава заявление с необходимите документи за вписване в специален регистър на Министерството на културата.

 

Чл.7/1/  Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
 Индивидуален член може да стане всеки  български гражданин по писмено заявление в читалището,като се записва в книгата за читалищните членове и му се издава членска карта.

  /2/Индивидуалните членове са действителни и спомагателни:
 1. Действителни членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;
 2. Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.
/3/ Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:
1. професионални организации;
2. стопански организации;
3. търговски дружества;
4. кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Чл.8/1/ Членството в НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 . ” се урежда, чрез подаване на молба до Настоятелството.
1. Приемането на молби за нови членове се прекратява един месец преди провеждането на общото събрание. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на събранието;
2. Всеки редовен член плаща членски внос, определен от Общото събрание. Членски внос не заплащат само почетните членове;
3. Членският внос на спомагателните членове е 50% от определената сума, само в случаите когато не е заплащана такса за дейността, в която участва лицето;
4. Членството се удостоверява с членска карта, ежегодно заверявана от Секретаря.
/2/ Членовете на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 . ” имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в органитете на управление на читалището.Имат право да бъдат избирани в  органитете за управление лицата,които са били най-малко двете календарни години преди избора редовни членове,т.е. плащали чл.внос и участвали в живота на Читалището.
2. Да получават информация за дейността на читалището и за решенията на неговите органи;
3. Да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейностите на читалището, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;


Чл.9 Членовете на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 . ” са длъжни:
1. Да спазват Устава
2. Да плащат редовно членския си внос;
3Да пазят и обогатяват читалищното имущество

4Да защитават  престижа и интересите на читалището.

Чл.10 Членството в читалището се прекратява:
1. От Общото събрание с изключване, при:
а/ системно неспазване или грубо нарушаване на Устава и Правилника за вътрешен ред на читалището;
б/ нелоялност, злонамерено и непристойно поведение, уронващо авторитета и доброто име на читалището;
в/ посегателство върху имуществото на читалището.

г/неплащане на членски внос за срок от/3/три години
2. Със смъртта или при поставяне лица под пълно запрещение.
3. При прекратяване на юридическото лице.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл.11  Органи на  управление на читалището са:
1. Общото събрание /ОС/;
2. Читалищното настоятелство /ЧН/;
3. Проверителната комисия /ПК/.

Чл.12 /1/ Върховен орган на читалището е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
 /2/ ОС се състои от всички членове на читалището имащи право на глас.

/3/Право на глас имат в Общото събрание действителните членове,редовно отчетени/заплатили членския си внос/ до края на календарната година,предшестваща провеждането на Общо събрание.

 

Чл.13 /1/ Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Читалищното Настоятелство, Проверителната комисия и Председателя;
3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейноста на читалището;
4. Изключва членове на читалището;
5. Определя основните насоки на дейността на читалището;
6. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. Приема бюджета на читалището;
8. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. Определя размера на членския внос;
10. Отменя решения на органите на читалището;
11. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. Взема решения за прекратяване на читалището;
13. Взема решения за внасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
Чл.14 /1/ Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат Извънредно Общо събрание от свое име.
/2/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.
/3/ Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при Извънредно Общо събрание.
/4/ Решенията по чл.13, ал.1, т.1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
/5/ Две трети от членовете на Общото събрание на Народното Читалище могат да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на Общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
/6/ Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Чл.15 /1/ Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството.
/2/ Броят на членовете му се определят от Общото събрание.Членове на настоятелството могат да бъдат само членове на читалището.  Същите немогат да бъдат помежду си роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, което декларират писмено.
/3/ Настоятелството на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 . ” се състои от 9/девет/ члена, избрани за срок до 3 /три/ години. То се състои от Председател, Секретар и членове.
Промени в неговия състав могат да се правят и на общите годишни и извънредни събрания.

 

Чл.16 /1/ Настоятелството:
1. Свиква Общото събрание;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;
4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;
6. Взема решения за отдаване на имоти под наем;
7. Приема членове на читалището, въз основа на подадена писмена молба;
8. Работи за увеличаване членовете на читалището и следи за спазване броя на числения им състав според ЗНЧ;
9. Направлява основната дейност на читалището, като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения;
10. Взема решения за освобождаване и назначаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището, съобразно бюджета,  
11. Взема решения за сключване на договори с други физически и юридически лица и разкриване на съвместни културно-образователни дейности, в съответствие с Устава и бюджета на читалището;
12. Взема решения за морално и материално стимулиране, награждава спонсори, партньори, изявени дейци в читалищната дейност, редовни читатели, възпитаници и самодейци  с грамоти, плакети и др., в съответствие с Устава и бюджета на читалището;
13. Внася предложение в Община Благоевград и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддръжка, ремонт и обзавеждане на материалната база, за създаване на материални, морални, финансови и социални условия за развитие на дейностите;
/2/ Настоятелството на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 . ” провежда заседания най-малко 1 /един/ път на два месеца и работи при пълна прозрачност. Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината му членове.
/3/ Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си.  Ако има  особено мнение се мотивира писмено.
/4/Редовните заседания на Настоятелството се провеждат с писмено или устно предизвестие на Председателя съдържащо:дневен ред,дата,място и час на заседанието.

/5/Членовете на настоятелството се освобождават предсрочно:

1.при установяване на съществени нарушения на закона и устава и незадоволителна оценка за дейността им от общото събрание на читалището.

2.при продължително боледуване или смърт

3.при три последователни безпричинни отсъствия от заседания

4.при подаване на молба по собствено желание

/6/Общото събрание взема решение за освободените места и начина им за попълване

/7/Настоятелството работи по правилник приет на първото заседание след избора му

 

Чл.17 /1/ Председателят на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  ” е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до три години.
/2/ Председателят:
1. Организира дейността на читалището съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание;
2. Представлява читалището;
3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;
4. Отчита дейността си пред Настоятелството;
5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на Настоятелството;
6. Сключва и прекратява договори с други физически и юридически лица по решение на Настоятелството и Общото събрание;
7. Заверява разходните документи и контролира работата на читалищния Секретар;
8. Представя пред Кмета на Община Благоевград ежегодно в срок до 10 ноември предложения за дейността на читалището през следващата година;
9. Представя пред Кмета на Община Благоевград и Общинския съвет ежегодно до 31 март доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Благоевград и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Участва в заседанието на Общинския съвет, в което се обсъжда внесения от него доклад.
/3/Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, Председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си,неговите функции се поемат от упълномощено лице от настоятелството до провеждането на нов избор.Когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в този Устав,се процедира съгласно Чл.16/6/.


Чл.18 /1/ Секретарят на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  ” се назначава на щат от Читалищното настоятелство.
/2/ Секретарят:
1. Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. Организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. Представлява читалището заедно и поотделно с Председателя;
5. Отчита дейността си пред Настоятелството.
/3/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на Председателя на читалището.
/4/ С изтичане на мандата на Настоятелството, трудовият договор на Секретаря на читалището не се прекратява автоматично.

/5/Секретаря може да бъде освободен предсрочно:

1.по собствено желание изразено в писмен вид до Настоятелството с предизвестие един месец.

2.при установяване на съществени нарушения на Устава и Закона и незадоволителна оценка за работата от Настоятелството

3.при болест или смърт,функциите на секретаря се поемат от избрано  от Настоятелството лице


Чл.19 /1/ Проверителната комисия на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” се състои от 4 /четири/ члена, избрани за срок до 3 /три/ години, които избират помежду си Председател,Зам.председател и членове.
/2/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището по спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание
/3/ При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.
/4/ Членовете на Проверителната комисия могат да присъстват на заседанията на Настоятелството само със съвещателен глас.
/5/ Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членовете на Настоятелството, на Председателя или на Секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

/6/Проверителната комисия работи по правилник приет на първото заседание след избора му


Чл.20 Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и на Проверителната комисия, и за Секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.


Чл.21 Членовете на Настоятелството, Председателят и Секретарят в 7 дневен срок от избирането/назначаването си подават декларация при условията и реда на Закона за предотвратяванe и установяване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

 

ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл.22 /1/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” ползва основна сграда построена през 1926 г., намираща се в гр.Благоевград,пл.Македония №1 на основание Актове за общинска и публична собственост.
/2/ Имуществото на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” се състои от право на собственост и от други вещни права, дълготрайни и малотрайни материални активи, дарени, придобити със собствени средства или предоставени за стопанисване от Община Благоевград.
/3/ Членовете на Настоятелството, Председателя, Секретаря и Проверителната комисия нямат право на възмездно или безвъзмездно предоставяне за лично ползване на читалищно имущество.


Чл.23 /1/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” набира средства от следните източници:
1. Членски внос;

2. Културно-просветна и информационна дейност;
3. Субсидия от държавния и общинските бюджети;
4. Наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. Дарения и завещания;

6.Такси и участия в курсове,школи,кръжоци и др. Форми на обучение,както и такси за ползване на определени библиотечни услуги.
7. Други приходи.

 

 Чл.24/1/ Предвидените по ал.1 т.3 на Чл.23 средства за читалищна дейност се разпределят от комисия с участието на представител на съответната община и представител на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 .” и се предоставят на читалището за самостоятелно управление.
/2/При недостиг на средства за ремонта и подръжката на читалищната сграда средствата се осигуряват от общински съвет

 

Чл.25 /1/ Читалището не може да отчуждава недвижими вещи, негова собственост и да учредява ипотека върху тях.
/2/ Движимите вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството.

 

Чл.26 Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.


Чл.27 /1/ Единният читалищен бюджет се формира от всички източници на собствени средства, субсидии и дарения.
/2/ Читалищното Настоятелство изготвя годишен отчет на приходите и разходите, който се приема от Общото събрание.
/3/ Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в Общината, на чиято територия се намира читалището.
/4/ Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.
/5/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” притежава разплащателна сметка в Банка UniCredit Bulbank 

 


ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.28/1/ НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1866 .” може да бъде прекратено с надлежно решение на Общото събрание, взето с мнозинство най-малко две трети от всички членове на читалището и вписано в регистъра на Окръжния съд по седалището.
/2/ НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, когато:
1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;
2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейност на читалището;

3.е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години

4. не е учредено по законния ред;
5. е обявено в несъстоятелност.

 


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

&1 НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” има кръгъл печат с надпис в окръжност „Народно читалище Н.Й.Вапцаров – 1866 .”-Благоевград в средата разтворена книга с година на основаването му 1866г.
&2 Професионален празник на читалището е 24-ти май-Денят на Св.Св.Кирил и Методий,ден на българската просвета и култура.

Този Устав е приет на Общо  събрание на НЧ ” Н.Й.Вапцаров – 1866  .”, проведено на 10.03.2011г. в гр.Благоевград, съобразно § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗНЧ, обн. ДВ бр.42 от 5.06.2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15.09.2009г. и отменя Устава на читалището, приет от общото събрание, проведено на 4 юли 1991г.изменен и допълнен,въз основа на Закона за народните читалища/ДВ бр.89 от 22 октомври 1996г. от Отчетно-изборното събрание,състояло се на08 февруари 1997г.,съгласно Протокол №1,решение №4 изменен и допълненен от Общото събрание на читалището съгласно протокол №25,точка 4 ,решение2 от 26.03.2003г.
Същият е подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра, за Благоевградски окръжен съд и за НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866  .” от присъстващите действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, който е неразделна част от Устава.