Новини
Резюме от отчета за дейността на НЧ „Никола Вапцаров 1866”за 2012 година.
There are no translations available.

       Уважаеми Читалищни членове, Дами и Господа,
 
     За мен е удоволствие да ви представя в кратко резюме отчета за дейността на НЧ „Никола Вапцаров 1866”за 2012 година.
Според Устава и ЗНЧ до 31.03. се провеждат отчетните събрания на читалищата и се дават насоки за развитието на читалищната дейност за следващата година
Уважаеми читалищни членове ,
Изминалата 2012 г. беше изпълнена с много трудности и неудачи за българския народ, година в която финансовата криза от последните няколко години даде много сериозен негативен оттенък,не само в икономическата, но и в културната сфера. Независимо от това организационния живот и културните прояви в нашето читалище бележат значителни положителни резултати. 
Доброто разпределение и управление на получаваната субсидия и ревизирането на договорите с нашите наематели, както и привличането на нови наематели, постави нашето читалище в една сравнително стабилна финансова обстановка. Това даде възможност за организиране  на повече мероприятия, дейности, срещи, както и участие на наши творчески колективи в страната и чужбина.                                         
         През 2012 година Читалищното настоятелство проведе  8 заседания, на които са внесени и разгледани над 25 материала, от които по важните са:
Насоки за бъдещата работа на Читалищното настоятелство  до края на 2013 година
Предложение от проф. д-р Христо Кротев за участие на Градски детски хор в музикален фестивал в Италия през юни-юли 2012 година 
 
Предложение от Христо Велев – главен худ. ръководител на Смесен хор   „Ален мак”   за участие на хора във Втория Международен хоров конкурс- Истанбул-2012 от 04 до 09 юли 2012г.
Предложение за ползване на зрителната зала за дейността на Младежки театър с ръководител Бранимир Митов.
По предложение на Председателя, Дамян Кръстев бе натоварен  да организира група за стари градски песни към Читалището.
По молба на Йосиф Данаилов е отдадено помещение   за подреждане на постоянна изложба в Читалището . Това е настоящата галерия „Св. Мина”
Приемане на план за организиране и провеждане  на празника на самодееца 1-ви март .
Приемане на план-сценарий за организиране и провеждане на тържествен концерт по случай 100 годишнината от освобождението на Горна Джумая от турско робство с участието на всички творчески колективи на читалището
Приемане на план за провеждането на тържествен концерт посветен на 80 годишнината от създаването но Китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци”с участието и на други формации от страната-23.11.2012 г.
Приемане на план за провеждането на тържествен концерт по повод 1-ви ноември Ден на народните будители и празник на читалищата.
              На последното си заседание читалищното настоятелство прие:
 
Отчетен доклад за дейността на читалището за периода 28.03.2012-28.03.2013
Финансов отчет за отчетния период
План за работата на читалището през 2013 година и Културна програма за 2013г.
Проект за Бюджет през 2013 година
Определяне размера на членския внос на читалищните членове за 2013г.
 
    Център на дейността на читалищата открай време е читалищната библиотека. Нейното състояние трябва да отговаря на реалните потребности и очаквания на гражданите. В това отношение в нашата библиотека, както и в нейните филиали, има още много какво да се желае. 
         На първо място, необходима е промяна на интериора в библиотеките, за да станат по-уютни и привлекателни места за читателите. Освен това, нужно е по- добро отопление през зимните месеци, повече места за ползвателите на библиотеката и реорганизация на средата съобразно възрастта на читателите.
За съжаление много години в библиотеките не са извършвани СМР и това е довело до неугледния вид на помещенията за ползване от читателите. 
Всички библиотеки се нуждаят от основен ремонт, както и подмяна на мебелировката и рафтовете за книги. В много библиотеки тежестта на книгите е довела до изкривяване на рафтовете.
       Състоянието на хранилищата е незадоволително и в много случаи с наличие на влага.
       Ограничените финансови възможности на библиотеката се отразяват непосредствено върху библиотечното комплектоване. 
        Набавянето на нови заглавия се извършва само и единствено със собствени средства от събраните читателски такси и бюджета на читалището.
       За да задържим читателския интерес и повишим броя на нашите читатели е нужно постоянно да обновяваме книжния фонд. 
       За отчетния период на 2012г., за библиотеката новозакупената литература е само 163 библиотечни единици.
       Старопечатни и някои ценни книги, трябва да бъдат сканирани и представяни на електронен носител, с цел тяхното запазване. 
       Крещяща е необходимостта от периодично финансиране на библиотеките по утвърдените стандарти, които да подпомагат библиотечната работа.
Независимо от финансовите затруднения които имаме със собствени усилия и труд на нашите служители, успяхме да подменим табелите на всички библиотеки и да извършим някои спешни строително-монтажни работи.
       Този начин на поддръжка на състоянието на библиотеките не е най-подходящият. Но ако дори и такива дейности бяха извършвани в годините назад, състоянието им нямаше да бъде така плачевно, т.е. необходима е ежедневна грижа за материалните ни ценности. 
      Друг съществен момент в дейността на нашето читалище е художествената самодейност. Днес  тук работят 10 художествени колектива с над 350 самодейци, между които нашите представителни състави - Представителен смесен хор “Ален мак” и Представителен Китаро-мандолинен оркестър ”Пирински звуци” .
    В читалището работят още: Градски детски хор, формация ”Джумайчета”, мажоретен състав, литературен салон ”Огнище” с младежка секция ”Ритъм”, смесена фолклорна група, клуб ”Краезнание”, клуб по спортни танци ”Карат” с обучителна школа по танци - начинаещи. 
 
         
          Вече трета година, в читалището прави своите представления частен младежки театър с ръководител Бранимир Митов. 
От една година в читалището започна работа и клуб на слепите в Благоевград.  
Най- новият състав към читалището е фото клуб ”Негатив”, който беше учреден само преди броени дни. 
    Материалната база на нашето читалище има изключително добри възможности за развитие на многостранна културна дейност. Разполагаме със зрителна зала с 250 седящи места и орган 2 камерни зали със 150 и 100 места, репетиционни зали, клуб на читалищните дейци със 70 места, 3 фоайета с голяма изложбена площ и други по- малки зали и кабинети.
С радост можем да кажем, че нашето читалище поддържа приятелски връзки с културни институции от гр.Делчево- Република Македония, певческо дружество гр. Керкира - о-в Корфу , гр. Серес - Република Гърция, гр. Самара - Русия, международния фестивал в гр. Ла Коруня – Испания, международен хоров фестивал-Истамбул, както и с всички по-големи читалища от страната.
         Гордеем се, че Народно читалище”Н.Й.Вапцаров1866”-Благоевград  и днес е ревностен пазител на възрожденските традиции. Някогашното “училище за възрастни” днес е истински притегателен културен център за всички благоевградчани – и млади и стари.
        Стратегическото място, добрата база и ентусиазма на читалищните дейци създават реални предпоставки за превръщането на читалище ”Н.Й.Вапцаров-1866”-Благоевград в истинско съвременно средище на културна дейност.
        Пренесло мъдростта през годините, днес благоевградското читалище е едно от най-изявените културни институции в региона и страната, за което заслужено говорят неговите отличия и награди.
       Уважаеми читалищни членове , независимо от добрите резултати през 2012 г. които са плод  на всеотдайната работа на художествените ръководители и ръководителите на различните творчески формирования, както и на всеотдайността на големия самодеен състав на нашето читалище, пред нас  стоят доста трудности възпрепятстващи ежедневната ни работа.
 
 
 
          Бих ги разделил по следния начин:
организационни: касаещи слабости в администрирането на читалището 
и трудности от незадоволителното състояние на материалната база.
         Все още може много да се желае по отношение на трудовата дисциплина на работещите в читалището и отговорността при изпълнението на поставените им задачи- стриктното спазване на работното време, както и участието на всички в подготовката на провежданите мероприятия. 
По-тежък е въпросът с материалната база. Незадоволителното състояние на базата ни, която се нуждае от основен ремонт, както и от безхаберната експлоатация от настанените в сградата, довежда до едно голямо скъсяване на творческия сезон и на практика през есенно-зимните дни,когато културните мероприятия са доста на брой и обществото се нуждае от провеждането на такива, ние не можем да организираме почти никакви прояви.
Задоволяваме се единствено с две малки зали , в които не би могло да се провеждат мероприятия от по-голям мащаб.
Изключително лошото състояние на покрива и течовете от улуци и защитни прегради, само преди два месеца доведе до наводняване на единствения орган в региона.
Независимо от доста острите писма, които отправих до общинското ръководство, донесе единствено сформиране на комисии и посещение от общината, но на практика,без решение.
         Отоплението в цялата сграда е много лошо. Много често в различни помещения се използват реотанни печки, които са реална опасност за възникване на пожари.
Една от основните насоки, която смятам,че би могла да подобри състоянието на нашата сграда е участието ни с проекти по европейски програми, които целят освен подобряване състоянието на нашите зали  и реализирането на редица национални и международни прояви.
        
 
 
 
         Друг важен момент за подобряване състоянието на читалището, е привличането на спонсори и като добър пример бих посочил сътрудничеството ни с Ротари клуб Център- Благоевград, който дари 10 500 лв. за обновяване на сценичните костюми на всички наши творчески състави.   
        Накрая, бих искал да завърша с убеждението си, че нашето  читалище ще  се възражда, и то според новите изисквания на живота – като място, осигуряващо достъп до култура и информация, нужни на всеки човек. И нещо много важно – като място, където може да се осъществи повелята на времето, важна не само у нас, но и в целия глобализиращ се свят – обучение цял живот, творческо дълголетие.
       Художествените състави от нашето читалището неведнъж са се представяли отлично на престижни сцени в страната и в чужбина. Затова искам лично да благодаря на художествените ръководители - Христо Велев, Йоланта Лазарова, Христо Кротев, Николина Кротева, Петьо Кръстев, Цветанка Гаврилова, Даниела Маникатова, Иван Кацарски, Маргарита Петрова, Красимира Кацарска, Бранимир Митов, Ивета Иванова, Преподавателите в Детската музикална школа: Лилия Михайлова, Илияна Иванова, Ваня Коляшева, Гергана Стоянова, Димитрина Китанова, Христо Златков,  и всички участници, които разкриват красотата на музикалното, певческо и танцово  изкуство от нашето читалище.  Едно е сигурно - самодеецът е човек, който има дух. И този дух го съхранява и превежда по трудния път на твореца!
      Благодаря на всички вас, за които най-голямата награда са аплодисментите в залата и радостта в очите на хората!
     Бъдете  здрави, желая ви удовлетворение и още повече сценични изяви!
     
 
         Но, всичко това, не би могло да се осъществи без подкрепата и разбирането на читалищното настоятелство, което приемаше присърце всяка изява на нашите самодейци.
        И това са :  Петър Кьосев, Христо Велев, Румен Потеров, Николина Кротева, Божидар Павлов, Илия Гоцков, Цветанка Гаврилова, Бранимир Митов.
Благодаря за вниманието!
 
 
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
There are no translations available.

 

На събранието се обсъдиха точките от дневният ред:

1- Отчет на дейността на НЧ "Никола Вапцаров- 1866 за 2012 г.
2 - Доклад на Проверителна комисия за 2012 г.
3- Бюджет на читалището за 2013 г.
4- План за работа на Читалището и  Културна програма за 2013 г.
5- Определяне размера на членският внос за 2013 г.

Събранието  се проведе на 28.03.2013 г /четвъртък/ от 18.00ч. в Зрителна зала на читалището.

 

 
Среща с Баба Марта и изработване на живо на автентични мартеници
There are no translations available.

Срещи с Баба марта с участието на фолклорната група от читалището
с изработване на автентични мартеници и предания за мартеницата.

 

На срещите много деца се запознаха с легдните и преданията за Баба Марта,
как се правят мартеници и много увлекалтелни истории свързани с празника и всичко това под съпровода на страхотите гласове на фолклорната група от читалището.

 

  
 
 
 
 
 
С тържествен концерт се отбеляза Денят на самодееца-1 март.
There are no translations available.

С тържествен концерт се отбеляза Денят на самодееца-1 март. 
В празничният  концерт на художествените колективи на читалището се изявиха смесен хор "Ален Мак", КМО Пирински Звуци, Градски детски хор, Мажоретен състав" клуб за спортни танци "Карат", Детска фолклорна група" Джумайчета" и други.
 
 
Представяне на книгата „Пътят на сърцата”
There are no translations available.

В деня на влюбените журналистката Марияна Анастасова ще представи своята книга „Пътят на сърцата” в Благоевград. Това е второто заглавие, което авторката предлага на своите читатели. Книгата съдържа уникална 40-дневна програма за привличане на любов и подобряване на взаимоотношенията с другите хора.

 
Изложба „Вино и любов, любов и вино”
There are no translations available.


На 05.02.2013 г. в Централна библиотека при Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”-Благоевград  се откри традиционна изложба „Вино и любов, любов и вино” по повод  двата християнски празника - св.Трифон Зарезан и св. Валентин, където формация за „Стари градски песни” към читалището направи своя дебют. 

 
ЗАВЪРШИ НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
There are no translations available.

ЗАВЪРШИ НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

   Завърши конкурса, организиран от НЧ ”Никола Й.Вапцаров-1866” – Благоевград, посветен на патрона на читалището - Н.Вапцаров.
   Отличените творби бяха наградени с парични награди и плакети. Те получиха и други подаръци.
   На първо място в раздел поезия беше отличена Лили Георгиева Тренчова от гр.Петрич.
Магдалена Шумарова от гр. Петрич получи втора награда в  раздел поезия на конкурса.
Иваничка Георгиева от Севлиево получи втора награда в раздел проза.
Втора награда в раздел  поезия получи и Магдалена Шумарова от гр. Петрич
Трета награда в раздел есеистика получи Мариола Огнянова от София
Валентина Дочева  от гр.Габрово получи  трета награда в раздел поезия
Иван Ненов от гр.Самоков получи поощрение в раздел поезия на конкурса.
Йордан Йорданов от Благоевград в раздел поезия получи поощрение
Много скоро в сайта на читалището ще бъде обявен другият конкурс, посветен на  Н.Вапцаров, който ще  приключи в навечерието на годишнината от неговото рождение през м. декември на 2013 година.

 

 
Ученици от VIII СОУ “Арсени Костенцев” посетиха филиалната библиотека при Читалище “Н. Й. Вапцаров-1866”- Благоевград
There are no translations available.

 

Ученици от VIII СОУ “Арсени Костенцев” посетиха филиалната библиотека при Читалище “Н. Й. Вапцаров-1866”- Благоевград в кв. Еленово. Целта на мероприятието бе учениците да се запознаят с работата на библиотека и с предстоящия голям християнски празник “Рождество Христово”, за което помогнаха – Мариела Кючукова от Православен център – Благоевград към Неврокопската митрополия, Гинка Механджийска – Гл. библиотекар и Веселина Здравкова – библиотекар. Посещението се превърна в празник за децата, защото научиха за Христос – Син Божий и Син Човешки. Тръгнаха си екзалтирани от библиотеката и с подарък – ангелче за спомен от тържеството.

 
Монография от 944 страници представи на 19 декември в Дупнишкото читалище краеведът Иван Хаджийски
There are no translations available.

 

 

Монография от 944 страници представи на 19 декември в Дупнишкото читалище краеведът Иван Хаджийски. Трудът включва информация за миналото на най-голямото читалище в Дупница , за негови бивши и настоящи дейци, за читалище “Н. Й. Вапцаров-1866”-Благоевград.

Кметът Методи Чимев дари по един екземпляр от изданието на всички читалища в общината. На читалище “Н. Й. Вапцаров-1866”-Благоевград и на библиотеката с автограф от автора чрез Мартарита Петрова-организатор и Гинка Механджийска-гл. библиотекар.

За благодарност към кмета на Благоевград – д-р Атанас Камбитов и гл. секретар – София Янчева, краеведът Иван Хаджийски  подари монаграфията си с много мили благопожелания.
 
 
По инициатива на библиотеката при Народно Читалище "Н.Й.Вапцаров-1866" град Благоевград на 12.12.2012г. от 18,00ч.в зала "проф.Христо Арищиров" се проведе вечер посветена на големия християнски празник "Рождество Христово"
There are no translations available.

 

blagoevgrad-noviniПо инициатива на библиотеката при Народно Читалище "Н.Й.Вапцаров-1866" град Благоевград на 12.12.2012г. от 18,00ч.в зала "проф.Христо Арищиров" се проведе вечер посветена на големия християнски празник "Рождество Христово". Присъстващите се насладиха на коледни песни изпълнени от Формация "Джумайчета" към читалището с ръководител Иван Кацарски.
Отец Светослав от Православния център към Неврокопска митрополия разкри символиката и тайнството на персонажите в иконата "Рождество Христово". Рождество Христово е празник на обновлението, осветило целия свят. Чрез Въплъщението цялото творение добива нов смисъл като крайна цел на съществуването – преображението. Така цялото творение участва в събитието и ние виждаме това представено в иконата.
Членове на литературен клуб “Огнище” към читалището прочетоха свои произведения посветени на празника.
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

Page 14 of 18