Новини
Националната среща „Читалищата – място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот” на 24.10.2014г. , организирана от Регионален център "Читалища", читалището ни взе участие както следва: „Читалищата - място за партньорство и равни въ
There are no translations available.

В националната среща „Читалищата – място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот” на 24.10.2014г. ,  организирана от Регионален център "Читалища", читалището ни взе участие както следва:

„Читалищата - място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот”-  Васил Новоселски - Председател на НЧ ”Н.Вапцаров 1866” Благоевград

”Заедно можем повече” - проект на НЧ ”Никола Вапцаров 1866”-Благоевград – Емил Попадиин – ръководител на проекта

”Читалищната библиотека - място за учене през целия живот”- Гинка Механджийска, Главен библиотекар при НЧ”Никола Вапцаров 1866”-Благоевград

 

 
БЕЗ РАДИО НЕ МОГА - изложба на Фото клуб „Негатив плюс”
There are no translations available.

 
Втора изложба на Фото клуб „Негатив плюс” в Арт салона на Радио Благоевград .
Фотографският клуб към Читалище „Никола Вапцаров” Благоевград събира съмишленици от различни възрасти и различни професии, увлечени по фотографията.
— в "БЕЗ РАДИО НЕ МОГА".
 
 
Смесен хор „Ален мак” се завърна от международен хоров фестивал за църковна музика в град Бистрица – Румъния
There are no translations available.

Смесен хор „Ален мак” при „Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1866” – Благоевград се завърна от международен хоров фестивал за църковна музика в град Бистрица – Румъния, организиран от Международната организация за организиране на фестивали IGF, чийто пътуващ Фолк – караван благоевградското читалище посрещна на 17 юни тази година.

Във фестивала участваха 8 хора от Румъния и хор „Ален мак”. На откриването на фестивала, когато се представиха всички участници с 15 минутна програма, освен президента на организацията Професор Дорел Козма, поздрав към участниците поднесоха свещеници, представляващи различните християнски църкви в града.

На 08.09.2014 г. – Рождество Богородично, Хор „Ален мак” изнесе концерт по време на празничната литургия в Православния храм „Света Анна”.

На връщане хористите се насладиха на красотата на Замъка „Пелеш” в Синая. Пътуването премина с изключително положителни емоции и сезаредиха с нови сили и дерзание за настъпващия творчески сезон.

 
Читалището в Благоевград отбеляза 72 години от разстрела на Никола Вапцаров
There are no translations available.

На 23 юли 2014 г. колективът на Народно читалище „ Н. Вапцаров – 1866 „ Благоевград отбеляза 72 –та годишнина от разстрела на своя патрон Никола Вапцаров. Кратко слово за живота и делото на поета произнесе Председателя на читалището г-н Васил Новоселски. Най-емблематичните му стихове

 „ Вяра „, „ Пролет моя „ и „ Прощално „ рецитира актьора Петър Кьосев. Бяха поднесени цветя пред барелефа на Никола Вапцаров , намиращ се на входа на читалището.

 

Виж повече тук

 

 

 

 
СИГНАЛ - За липсата на публичност и гражданско участие при вземане на решения на кмета на община Благоевград и общински съвет и тяхното изпълнение за отнемане правото на ползване на част от сградата на Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866”
There are no translations available.

                                                          СИГНАЛ

Със закона за народните читалища се уреждат учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването им и е специален закон ,с който се съобразяват всички останали закони.

От Предходните и заключителни разпоредби във връзка с § 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) На народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди.

(2) Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

         НЧ „Никола Вапцаров 1866” има учредено право на ползване от 1991 год. и разпределение на помещенията.                                              Чл. 20. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.21Читалищата набират средства от следните източници:

1. членски внос;

2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) културно-просветна и информационна дейност;

3. субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. дарения и завещания;

6. други приходи.

         На 25. 04. 2014 г. Общински съвет – Благоевград по предложение на Кмета взема решение за отнемане правото на ползване на кафе-клуба на читалищните дейци,което е неразделна част от сградата и е с един идентификационен номер. За тези си намерения общината уведомява Председателя на читалището на 31.05.2014 г.-време, когато са изтекли всякакви срокове за обжалване. Насрочено е изземване на помещението на 04.07.2014 г. и веднага след това е обявен търг за отдаване под наем на 08.07.2014 г.

         На 27.06.2014 г. се състоя сесия на Общински съвет и читалищното настоятелство внесе в определения от закона ред заявление за незаконосъобразността на решението и на съответната дата председателя и секретаря поискаха думата, за да се изяснят нещата.

         Оказа се,че общинските съветници при разговор с тях, не са разбрали за какво гласуват и са били заблудени с внасянето на предложението в което не е описано ясно за кой имот точно става въпрос-няма опомената сграда, улица, номер, а само идентификационен номер и описанието на квадратурата на помещението.

         Естествено на председателя не се дава думата и те напускат сесията.

Кметът решава да отдаде имота на основание Чл. 14. 7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) от ЗОС: Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.

С изложението на проблема накратко, се надяваме да Ви става ясно за каква прозрачност на процедурите става въпрос и за каква добронамереност към читалището.

От всичко изнесено до тук е видно, че читалищата се издържат и управляват сами.

         Кое налага кмета да предприема нови действия спрямо читалището:ново преразпределение на залите и изваждане на клуба от целостта на сградата?

Целта според нас е: вземаме от читалището, за да го отдадем на свой човек.

Днес е клуба на читалищните дейци, утре-зрителна зала,хорава зала и т.н. докато се разпредели и продаде.

Нашите предци са запазили непокътнато читалището 148 години, но сега се намериха управници, които да разчитат на печалби от отдаването под наем на читалищната собственост.

За съжаление бездуховността,безпринципността и наглостта на управляващите е толкова голяма,че читалищата и хората които живеят в тях, за да поддържат все още духа на българските традиции нямат сили и не могат да се борят за своите права.

 

 
Стартита проект “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи”
There are no translations available.

Стартита проект  “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с водеща организация Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в партньорство с Народно читалище “Братство 1869” – Кюстендил и Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април” по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с Договор № 57/17.02.2014г., продължителност 12 месеца, с размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в размер на 24 087,75 евро.

Проекта цели да изгради капацитет – организационен, управленски и обучителен за развитие дейността на Народните читалища от Югозападна България.

Това по-конкретно ще постигне чрез специфичните си цели:

1. Да развие потенциала на читалищата – на секретарите за работа в мрежа и партньорство.

2. Да създаде атрактивни формати за ангажиране на нови деца и младежи към читалищата чрез включване на неформални методи на учене и развитие на таланти.

Положително от проекта ще се повлият 22 Народни читалища от Югозападна България,

включени в проекта, в това число: Благоевград, Банско, Разлог, Баня, Белица, Гоце Делчев, Кресна, Петрич, Сандански, Струмяни, Микрево, Хаджидимово, Сатовча, Кочан, Якоруда, Добринище и Кюстендил, Бобов дол, Дупница, Рила, Сапарева баня, Симитли.

Като допълнителни целеви групи, свързани с дейността на читaлищата пряко в дейностите по проекта ще бъдат включени:

  • 22-ма секретари и 66 преподаватели ще участват пряко в дейностите по изграждане на капацитет на мрежата.
  • Деца и младежи на възраст от 10 до 14 години, които не участват в читалищни или други творчески групи.
  • Младежи, заинтересовани от доброволческа дейност - минимум 14 младежи от Благоевград - студенти от хуманитарни и педагогически специалности.
  • Младежи, включени в творческите групи на читалищата.
  • Училища, НПО-та и институции от благоевградска и кюстендилска област, работещи в интерес на развитието на творческите способности на деца и младежи.

Конкретни дейности:

1. Реализиране на масова рекламна кампания и промоция на проекта.

2. Подобрят работните умения и компетенции на секретарите на 22-те читалища от проекта:
 

 
Изложба по случай Възкресение Христово – Великден в Централна читалищна библиотека.
There are no translations available.

 

ИЗЛОЖБА - ВЕЛИКДЕН В ЦЕНТРАЛНА ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА

„Пролетта дойде отновои донесе на светаВъзкресение Христово!”

 

Вижте повече от изложбата

 

 

 

 
10 АПРИЛ - ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
There are no translations available.

Информационен ден
Представяне на дистанционно обучение от УНИБИТ на колегите от Благоевградска област.

 


 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ТУК

 

 

 

 
Клуб по спортни танци „Карат“ при НЧ „Н. Вапцаров 1866“ – Благоевград за пореден път се класира за Световната купа по танци.
There are no translations available.

Клуб по спортни танци „Карат“ при НЧ „Н. Вапцаров 1866“ – Благоевград  за пореден път се класира за Световната купа по танци.

            На 8 март 2014 г. в София се проведе квалификацията за световните финали “Dance Word Cup”. След изключителения успех миналата година и представянето на България на Световната купа в гр. Брайтън – Великобритания, тази година малките таланти от „Карат“ отново са сред най – добрите, които ще представят България на Световните финали DWC в гр. Алгарве – Португалия.

            Компетентното жури -  Валентина Замперини – педагог и хореограф от Италия, Николай Илиев – премиер – солист на Националния театър във Феленсбург – Германия, Мария Керчева – балетен педагог и хореограф, присъди общо шест квоти на Клуб по спортни танци „Карат“ в различните възрастови групи и стилове. Огромен успех за танцьорите от „Карат“ е и факта, че в отделните категории печелят четири златни, един сребърен и един бронзов медал. В борбата за медалите Клуб по спортни танци „Карат“ се нарежда сред най-добрите състави в страната – „Виргиня балет“ – Велико Търново и „Dance Academy” – София.

 

 

 
Гости от Центъра за култура "Никола Вапцаров" - гр. Делчево - Македония
There are no translations available.

 
На 6 март  Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1866" - Благоевград посрещна гости от Центъра за култура "Никола Вапцаров" - гр. Делчево - Македония. Делегацията се състоеше от Директорът на центъра за култура, преподаватели към две от училищата в Делчево, и деца, които изнесоха рецитал със свои творби посветени на международния ден на жената - 8 март. 
Гостите имаха официална среща със заместник-кмета по хуманитарните дейности на Община Благоевград - Валери Смиленов, на която и двете страни заявиха своите желания за бъдещи добри контакти и съвместни проекти в областта на културата.
Делегацията беше посрещната и в Регионален исторически музей - Благоевград.
 
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

Page 11 of 18