Финансиране
There are no translations available.

  Съгласно чл. 21 от Закона на народните читалища основен източник за формиране на бюджета на читалищата е държавната субсидия.
На основание решение  N612 на МС от 12.09.2002г. читалищата са дейности” държавна отговорност” финансирани чрез общински бюджети.
Предвидените по Закона за държавния бюджет ан Република България стойности показатели за делегираните от държавата дейности определят обща субсидия подсигуряваща до известна степен бъдещата общественополезна дейност на Читалище Благоевград.
    За постигане на целта на читалището извършва основни дейности, които са допълнителен източник на финансиране.
- такси за участие в курсове и школи
- такси за ползване на библиотечни услуги
- членски внос
- наеми на движимо и недвижимо имущество
- дарения на физически и юридически лица
- приходи по одобрени проекти
Изразходвайки предпазливо бюдежетните кредити за постигане на предварително поставени цели на организацията: да отстои , съхрани българският дух и индетичност; развитие и популяризира Читалищната културно – просветна дейност в страната, на европейска и международна сцена.
    Печалбата реазлизирана от  стопанска дейност след начисления и Внесен данък по ЗКПО се прехвърля за дейност през следващи години на Читалище Благоевград.